Prosto delovno mesto: Vodja kabineta

Številka: 03/01/3/2023-1

Nazaj

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US, 15/22 in 54/22 – ZUPŠ-1) in Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Družbi za upravljanje javnega potniškega prometa, d.o.o. z dne 19. 6. 2023 Družba za upravljanje javnega potniškega prometa, d.o.o., objavlja prosto delovno mesto: Vodja kabineta

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu prve stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih prve stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 7. raven slovenskega ogrodja kvalifikacij – izobrazba s področja managementa, ekonomije, organizacije dela ali druga primerljiva smer izobrazbe iz pristojnosti družbe,
 • najmanj 7 let delovnih izkušenj,
 • računalniška pismenost.

Naloge, ki se opravljajo na tem delovnem področju:  

 • vodenje poslovanja skladno z navodili in pooblastili direktorja,
 • po pooblastilu direktorja opravljanje poslovnih razgovorov,
 • priprava poročil, ponudb, pogodb, dopisov, naročilnic, sprejem in predaja obvestil strankam in delavcem,
 • priprava gradiv za organe upravljanja in skrb za vodenje le-teh,
 • nadzor dela podrejenih in predaja ustreznih navodil,
 • sledenje razpisom, izvajanje prijav na razpise in priprava razpisne dokumentacije,
 • vodenje in sodelovanje v različnih projektih,
 • organiziranje in vodenje sestankov,
 • zagotavljanje podpore interakciji direktorja s predstavniki drugih organizacij in zastopniki,
 • skrb nad zagotavljanjem potrebnih informacij direktorju in pomočniku direktorja,
 • organiziranje, pregledovanje in naročanje potrošnega in drugega materiala, potrebnega za poslovanje in opravljanje nalog družbe,
 • pregled informacij za medije,
 • vodenje evidenc o opravljenem delu in poročanje direktorju,
 • komunikacija in koordinacija z ostalimi službami v podjetju.

Želena dodatna znanja:

 • komunikacijske sposobnosti,
 • organizacijske sposobnosti.

Prijava mora vsebovati:

 • vlogo z življenjepisom,
 • izjavo o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna vrsta študijskega programa in smer izobrazbe ter datum zaključka študija in naziv ustanove, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
 • izjavo, da za namen tega postopka dovoljuje Družbi za upravljanje javnega potniškega prometa, d.o.o., pridobitev podatkov iz prejšnje točke iz uradne evidence,
 • opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj.

Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi priloženih izjavi in dokazil, na podlagi razgovora s kandidati oziroma s pomočjo morebitnih drugih metod preverjanja strokovne usposobljenosti kandidatov.

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih delodajalca v Ljubljani oziroma v drugih uradnih prostorih, kjer družba opravlja svoje naloge, po potrebi tudi na terenu.

Vse zainteresirane kandidate vabimo, da pošljejo prijavo z vsemi zahtevanimi prilogami v elektronski obliki na elektronski naslov: info@dujpp.si, zadeva VLOGA – VODJA KABINETA, in sicer v roku 5 delovnih dneh od dneva objave na spletni strani delodajalca. Veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Vsi kandidati bodo o oddani vlogi prejeli povratnico o prejemu. Če v roku 24 ur od poslane vloge le-te ne prejmejo, naj to sporočijo na tel. št. 031 347 329. 

Kandidati bodo o izboru pisno obveščeni v 8 dneh po opravljeni izbiri.    

V besedilu objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške. 

Direktor
Miran Sečki

Datoteke

Kontakt