Cilji in načela

Nazaj

Cilji

Cilji javnega potniškega prometa so:

  • uspešno in učinkovito izvajanje gospodarske javne službe javnega potniškega prometa;
  • čim krajši potovalni časi v sistemu gospodarske javne službe javnega potniškega prometa;
  • integracija medkrajevnih linij z mestnimi linijami in drugimi prevozi;
  • posebne in medsebojno povezane napredne oblike izvajanja javnega potniškega prometa, kot so prevozi na klic in posebej prilagojeni prevozi glede na posebnosti;
  • večja uporaba vozil s pogoni na alternativna goriva;
  • doseganje višje stopnje zadovoljstva med uporabniki.

Načela

Temeljni gradnik družbe so načela, na katerih bo družba delovala, in sicer:

Načelo gospodarnosti

Storitve javnega potniškega prometa morajo biti zagotovljene tako, da se z njihovim izvajanjem zagotovi učinkovito in gospodarno porabo javnih sredstev ter uspešno doseže cilje, določene skladno s predpisi, ki urejajo javni potniški promet.

Načelo stalnosti

Storitve javnega potniškega prometa morajo biti zagotovljene tako, da je zagotovljena stalnost storitev, kar pomeni, da se zagotavljajo brez prekinitev, redno in točno ter so zato skladno z vnaprej določenim voznim redom vedno na razpolago.

Načelo trajnostne mobilnosti

Storitve javnega potniškega prometa, ki jih zagotavlja država in njihovo upravljanje na podlagi tega zakona, morata imeti čim manjše negativne učinke na okolje, pri čemer se upoštevajo okoljska bremena v celotnem življenjskem ciklu. Oblikovanje politik, strategij, programov, načrtov, splošnih in konkretnih pravnih aktov, ki imajo dolgoročne učinke na okolje, mora omogočiti zmanjševanje okoljskega bremena.

Načelo integrirane ponudbe javnega potniškega prometa

Storitve javnega potniškega prometa, ki jih zagotavlja država v okviru gospodarske javne službe, so povezane v enotno ponudbo, ki temelji na fizični, tarifni, upravljavski, informacijski in finančni integraciji, ter je prilagojena potrebam potnikov.

Kontakt