Prosto delovno mesto: Strokovni sodelavec – IKT II

Številka: 03/01/8/2023-1

Nazaj

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US, 15/22 in 54/22 – ZUPŠ-1), 7. člena Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT, 55/17, 75/19, 11/20 – odl. US, 189/20 – ZFRO, 54/21, 172/21 – ZODPol-G, 54/22 in 59/22 – odl. US) in Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Družbi za upravljanje javnega potniškega prometa, d.o.o. z dne 19. 6. 2023 Družba za upravljanje javnega potniškega prometa, d.o.o., objavlja prosto delovno mesto Strokovni sodelavec – IKT II.

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu višje stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih višje stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 6. raven slovenskega ogrodja kvalifikacij – izobrazba s področja računalništva, informatike ali druga primerljiva tehnična smer izobrazbe,
 • najmanj 3 leta delovnih izkušenj,
 • računalniška pismenost.

 

Naloge, ki se opravljajo na tem delovnem področju:  

 • pomoč pri upravljanju in nadzoru nad izvajanjem GJS-JPP,
 • pomoč pri zagotavljanju prodaje in validacije vozovnic,
 • skrb nad opremo IJPP, 
 • pomoč pri nadzoru nad vozovničnim sistemom,
 • pomoč pri zagotavljanju poravnav med prevozniki,
 • upravljanje analitike in zagotavljanje poslovnih informacij,
 • sodelovanje pri analitičnemu sistemu za upravljanje IJPP,
 • pomoč pri zagotavljanju kartične sheme, 
 • upravljanje, vzdrževanje in podpora računalniške in programske opreme lokalno in v oblaku,
 • obdelava, analiza in interpretacija podatkov iz poslovanja,
 • pomoč pri postavitvi podatkovnega skladišča in sistema poročanja,
 • kreiranje in pomoč pri kreiranju poročil,
 • zagotavljanje spoštovanja licenčne zakonodaje,
 • zagotavljanje podpore uporabnikom ter iskanje IT rešitev za podporo poslovnim procesom,
 • pomoč pri uvajanju novih produktov,
 • sodelovanje z notranjimi in zunanjimi IT podpornimi službami ter partnerji na področju IT rešitev,
 • priprava, konfiguracija in implementacija strojne in programske opreme, testiranje ter spremljanje delovanja,
 • sodelovanje pri izvedbi projektov,
 • sodelovanje pri prevzemu opreme IJPP (vozovnični sistem),
 • opravljanje drugih nalog po navodilih direktorja ali nadrejene osebe.

 

Prijava mora vsebovati:

 • vlogo z življenjepisom,
 • izjavo o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna vrsta študijskega programa in smer izobrazbe ter datum zaključka študija in naziv ustanove, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
 • izjavo, da za namen tega postopka dovoljuje Družbi za upravljanje javnega potniškega prometa, d.o.o., pridobitev podatkov iz prejšnje točke iz uradne evidence,
 • opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj.

Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi priloženih izjavi in dokazil, na podlagi razgovora s kandidati oziroma s pomočjo morebitnih drugih metod preverjanja strokovne usposobljenosti kandidatov.

 

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

 

Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih delodajalca v Ljubljani oziroma v drugih uradnih prostorih, kjer družba opravlja svoje naloge, po potrebi tudi na terenu.

 

Vse zainteresirane kandidate vabimo, da pošljejo prijavo z vsemi zahtevanimi prilogami v elektronski obliki na elektronski naslov: info@dujpp.si, zadeva VLOGA – STROKOVNI SODELAVEC - IKT II. Rok za prijavo kandidatov je do vključno 17. 9. 2023. Veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Vsi kandidati bodo o oddani vlogi prejeli povratnico o prejemu. Če v roku 24 ur od poslane vloge le-te ne prejmejo, naj to sporočijo na tel. št. 040 371 546. 

 

Kandidati bodo o izboru pisno obveščeni v 8 dneh po opravljeni izbiri.    

 

V besedilu objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške. 

 

Direktor

Miran Sečki

Kontakt