Prosto delovno mesto: Prometnik II

Številka: 03/01/5/2023-1

Nazaj

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US, 15/22 in 54/22 – ZUPŠ-1) in Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Družbi za upravljanje javnega potniškega prometa, d.o.o. z dne 19. 6. 2023 Družba za upravljanje javnega potniškega prometa, d.o.o., objavlja prosto delovno mesto Prometnik II

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu višje stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih višje stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 6. raven slovenskega ogrodja kvalifikacij – izobrazba s področja prometa, logistike, ekonomije, informatike ali druga primerljiva smer izobrazbe,
 • najmanj 1 leto delovnih izkušenj,
 • računalniška pismenost.

Naloge, ki se opravljajo na tem delovnem področju:  

 • sodelovanje pri prometnem planiranju in planiranju standardov izvajanja prevozov,
 • pomoč pri usklajevanju voznih redov za železniški in avtobusni promet,
 • vnašanje sprememb v bazo,
 • usklajevanje in optimizacija voznih redov,
 • obdelava prometno-prodajnih podatkov,
 • zagotavljanje podatkov za informiranje,
 • zagotavljanje prometnih podatkov za spletno in ostalo podajo,
 • obdelava, analiza in interpretacija podatkov iz poslovanja,
 • sodelovanje na področju trajnostne mobilnosti kot so alternativni viri energije, ETM, multimodalna vozlišča in drugo,
 • sodelovanje pri razvoju prometnega sistema in sistema izvajanja GJS-IJPP,
 • pomoč pri opredelitvi standardov,
 • uvajanje novih načinov prevoza,
 • opredelitev pogojev in ponudb delovanja mestnih prometov v IJPP,
 • kreiranje in pomoč pri kreiranju poročil,
 • opravljanje drugih opravil s svojega delovnega področja, ki so potrebna za nemoteno delovanje podjetja,
 • opravljanje drugih nalog po navodilih direktorja ali nadrejene osebe.

Želena dodatna znanja:

 • poznavanje področja javnega železniškega potniškega prometa,
 • komunikacijske sposobnosti,
 • organizacijske sposobnosti.

Prijava mora vsebovati:

 • vlogo z življenjepisom,
 • izjavo o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna vrsta študijskega programa in smer izobrazbe ter datum zaključka študija in naziv ustanove, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
 • izjavo, da za namen tega postopka dovoljuje Družbi za upravljanje javnega potniškega prometa, d.o.o., pridobitev podatkov iz prejšnje točke iz uradne evidence,
 • opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj.

Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi priloženih izjav in dokazil, na podlagi razgovora s kandidati oziroma s pomočjo morebitnih drugih metod preverjanja strokovne usposobljenosti kandidatov.

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih delodajalca v Ljubljani oziroma v drugih uradnih prostorih, kjer družba opravlja svoje naloge, po potrebi tudi na terenu.

 

Vse zainteresirane kandidate vabimo, da pošljejo prijavo z vsemi zahtevanimi prilogami v elektronski obliki na elektronski naslov: info@dujpp.si, zadeva VLOGA – PROMETNIK II, in sicer v roku desetih (10) delovnih dneh od dneva objave na spletni strani delodajalca. Veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Vsi kandidati bodo o oddani vlogi prejeli povratnico o prejemu. Če v roku 24 ur od poslane vloge le-te ne prejmejo, naj to sporočijo na tel. št. 031 347 329. 

 

Kandidati bodo o izboru pisno obveščeni v 8 dneh po opravljeni izbiri.    

V besedilu objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške. 

 

Direktor
Miran Sečki   

Datoteke

Kontakt