Vodja financ

Številka: 03/01/7/2023-1

Nazaj

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US, 15/22 in 54/22 – ZUPŠ-1), 7. člena Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT, 55/17, 75/19, 11/20 – odl. US, 189/20 – ZFRO, 54/21, 172/21 – ZODPol-G, 54/22 in 59/22 – odl. US) in Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Družbi za upravljanje javnega potniškega prometa, d.o.o. z dne 19. 6. 2023 Družba za upravljanje javnega potniškega prometa, d.o.o., objavlja prosto delovno mesto Vodja financ.

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu višje stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih višje stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 8. raven slovenskega ogrodja kvalifikacij – izobrazba s področja ekonomije ali računovodstva,
 • najmanj 5 let delovnih izkušenj,
 • računalniška pismenost.

 

Naloge, ki se opravljajo na tem delovnem področju:  

 • načrtovanje, izvajanje in vodenje finančnega poslovanja družbe,
 • priprava podatkov in analiz za planiranje dejavnosti in drugih poslovnih odločitev vodstva,
 • priprava predlogov planiranj za poslovne stroške, vire financiranja dejavnosti, likvidnosti, investicij in podobno,
 • analiziranje finančnih rezultatov poslovanja in svetovanje v zvezi s potrebnimi ukrepi,
 • zagotavljanje integracije javnih in tržnih virov (serves agreement z državo),
 • vzpostavitev sistema financiranja,
 • priprava dogovorov o vključitvi lokalne skupnosti v IJPP sistem,
 • vključevanje javnih virov v IJPP,
 • izvajanje in upravljanje poravnav v IJPP in plačilni promet
 • skrb nad finančno politiko pridobivanje novih virov (vključitev podjetij, turističnih kapacitet in drugo),
 • vodenje evidenc o opravljenem delu in poročanje direktorju,
 • kontroling: obračun za prevoznike in prodajalce,
 • izvajanje finančnega poslovanja in evidentiranja porabe finančnih sredstev,
 • skrb za izdelavo statističnih poročil v zvezi s posameznimi izplačili ter poročila, ki jih zahtevajo pristojne institucije,
 • sodelovanje pri kontroli in pri reviziji računovodske dokumentacije,
 • sodelovanje pri izvajanju postopkov za oddajo javnih naročil,
 • skrb za izvedbo in reševanje reklamacij v zvezi z nalogi za izplačila,
 • skrb za shranjevanje dokumentacije v arhivu,
 • skrb za pripravo mesečnih in letnih poročil delovanja podjetja-kontroling,
 • opravljanje drugih nalog po navodilih direktorja.

 

Želena dodatna znanja:

 • dobre vodstvene in komunikacijske sposobnosti.

 

Prijava mora vsebovati:

 • vlogo z življenjepisom,
 • izjavo o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna vrsta študijskega programa in smer izobrazbe ter datum zaključka študija in naziv ustanove, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
 • izjavo, da za namen tega postopka dovoljuje Družbi za upravljanje javnega potniškega prometa, d.o.o., pridobitev podatkov iz prejšnje točke iz uradne evidence,
 • opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj.

Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi priloženih izjavi in dokazil, na podlagi razgovora s kandidati oziroma s pomočjo morebitnih drugih metod preverjanja strokovne usposobljenosti kandidatov.

 

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

 

Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih delodajalca v Ljubljani oziroma v drugih uradnih prostorih, kjer družba opravlja svoje naloge, po potrebi tudi na terenu.

 

Vse zainteresirane kandidate vabimo, da pošljejo prijavo z vsemi zahtevanimi prilogami v elektronski obliki na elektronski naslov: info@dujpp.si, zadeva VLOGA – VODJA FINANC. Rok za prijavo kandidatov je do vključno 17. 9. 2023. Veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Vsi kandidati bodo o oddani vlogi prejeli povratnico o prejemu. Če v roku 24 ur od poslane vloge le-te ne prejmejo, naj to sporočijo na tel. št. 040 371 546. 

 

Kandidati bodo o izboru pisno obveščeni v 8 dneh po opravljeni izbiri.    

 

V besedilu objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške. 

                                                                                                   

Direktor

Miran Sečki

Datoteke

Kontakt