Strokovni sodelavec za JPP I

Številka: 03/01/9/2023-1

Nazaj

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US, 15/22 in 54/22 – ZUPŠ-1), 7. člena Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT, 55/17, 75/19, 11/20 – odl. US, 189/20 – ZFRO, 54/21, 172/21 – ZODPol-G, 54/22 in 59/22 – odl. US) in Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Družbi za upravljanje javnega potniškega prometa, d.o.o. z dne 19. 6. 2023 Družba za upravljanje javnega potniškega prometa, d.o.o., objavlja prosto delovno mesto Strokovni sodelavec za JPP I.

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu prve stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih prve stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 6. raven slovenskega ogrodja kvalifikacij - izobrazba s področja prometa, logistike, ekonomije, informatike ali druga primerljiva smer izobrazbe,
 • najmanj 1 leto delovnih izkušenj,
 • računalniška pismenost.

Naloge, ki se opravljajo na tem delovnem področju:  

 • pomoč pri nadzoru nad izvajanjem obvezne gospodarske javne službe JPP,
 • pomoč pri nadzoru nad stroški, vodenjem evidenc in pripravi poročil,
 • vključevanje in usklajevanje z ostalimi udeleženci kot so šolstvo, sociala, lokalne skupnosti ter pogajanja z ostalimi udeleženci,
 • pomoč pri priprava pogodb za koncesionarje,
 • spremljanje in izvajanje ustreznih ukrepov za nemoteno delovanje OGJS JPP,
 • pomoč pri postavitvi podatkovnega skladišča in sistema poročanja,
 • pomoč pri kreiranju poročil,
 • opravljanje drugih opravil s svojega delovnega področja, ki so potrebna za nemoteno delovanje JPP,
 • priprava strokovnih dopisov, zapisnikov, vlog in samostojno vodenje upravnih zadev,
 • finančno ovrednotenje posamezne pogodbe in spremljanje finančnih sredstev,
 • opravljanje drugih nalog po navodilih direktorja ali nadrejene osebe.

Želena dodatna znanja:

 • komunikacijske sposobnosti,
 • organizacijske sposobnosti.

Prijava mora vsebovati:

 • vlogo z življenjepisom,
 • izjavo o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna vrsta študijskega programa in smer izobrazbe ter datum zaključka študija in naziv ustanove, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
 • izjavo, da za namen tega postopka dovoljuje Družbi za upravljanje javnega potniškega prometa, d.o.o., pridobitev podatkov iz prejšnje točke iz uradne evidence,
 • opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj.

Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi priloženih izjav in dokazil, na podlagi razgovora s kandidati oziroma s pomočjo morebitnih drugih metod preverjanja strokovne usposobljenosti kandidatov.

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih delodajalca v Ljubljani oziroma v drugih uradnih prostorih, kjer družba opravlja svoje naloge, po potrebi tudi na terenu.

Vse zainteresirane kandidate vabimo, da pošljejo prijavo z vsemi zahtevanimi prilogami v elektronski obliki na elektronski naslov: info@dujpp.si, zadeva VLOGA - STROKOVNI SODELAVEC ZA JPP I. Rok za prijavo kandidatov je do vključno 27. 9. 2023. Veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Vsi kandidati bodo o oddani vlogi prejeli povratnico o prejemu. Če v roku 24 ur od poslane vloge le-te ne prejmejo, naj to sporočijo na tel. št. 040 371 546. 

Kandidati bodo o izboru pisno obveščeni v 8 dneh po opravljeni izbiri.    
 

V besedilu objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške. 
 

Direktor

Miran Sečki

Kontakt