Strokovni sodelavec – Pravnik II

Številka: 03/01/1/2023-1

Nazaj

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US, 15/22 in 54/22 – ZUPŠ-1) in Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Družbi za upravljanje javnega potniškega prometa, d.o.o. z dne 19. 6. 2023 Družba za upravljanje javnega potniškega prometa, d.o.o., objavlja prosto delovno mesto: Strokovni sodelavec – Pravnik II

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu višje stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih višje stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 8. raven slovenskega ogrodja kvalifikacij – smer pravo,
 • najmanj 3 leta delovnih izkušenj,
 • računalniška pismenost.

Naloge, ki se opravljajo na tem delovnem področju:  

 • sodelovanje pri pripravi strokovnih podlag za predpise (zakoni, uredbe, pravilniki in drugo),
 • pomoč pri sklepanju pogodb za medkrajevne in mestne avtobusne prevoze v IJPP,
 • sodelovanje pri pogajanjih z ostalimi udeleženci v IJPP in sklepanje dogovorov ter pogodb (prodajna mesta, občine, podjetja),
 • pomoč pri reševanju pritožb s prevozniki, občani, potniki in drugimi deležniki,
 • pregledovanje in priprava pogodb in drugih dokumentov iz različnih pravnih področij,
 • sodelovanje v kadrovskih in delovno pravnih zadevah v družbi,
 • pomoč pri pripravi internih aktov in drugih dokumentov v družbi,
 • pomoč pri implementaciji sprejetih aktov v delovne in organizacijske procese,
 • pomoč pri pripravi dokumentacije za javne razpise,
 • pomoč pri pripravi pojasnil, revizijskih zahtevkov,
 • pomoč pri pripravi odškodninskih zahtevkov,
 • pravna podpora ostalim oddelkom v družbi,
 • priprava pravnih mnenj,
 • priprava internih izobraževalnih programov in izvajanje izobraževanja zaposlenih,
 • tekoče spremljanje sprememb zakonodaje,
 • opravljanje drugih nalog po navodilih direktorja ali nadrejene osebe.

Želena dodatna znanja:

 • poznavanje področja javnega potniškega prometa,
 • komunikacijske sposobnosti,
 • organizacijske sposobnosti.

Prijava mora vsebovati:

 • vlogo z življenjepisom,
 • izjavo o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna vrsta študijskega programa in smer izobrazbe ter datum zaključka študija in naziv ustanove, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
 • izjavo, da za namen tega postopka dovoljuje Družbi za upravljanje javnega potniškega prometa, d.o.o., pridobitev podatkov iz prejšnje točke iz uradne evidence,
 • opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj.

Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi priloženih izjavi in dokazil, na podlagi razgovora s kandidati oziroma s pomočjo morebitnih drugih metod preverjanja strokovne usposobljenosti kandidatov.

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih delodajalca v Ljubljani oziroma v drugih uradnih prostorih, kjer družba opravlja svoje naloge.

Vse zainteresirane kandidate vabimo, da pošljejo prijavo z vsemi zahtevanimi prilogami v elektronski obliki na elektronski naslov: info@dujpp.si, zadeva VLOGA - STROKOVNI SODELAVEC – PRAVNIK II, in sicer v roku 5 delovnih dneh od dneva objave na spletni strani delodajalca. Veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Vsi kandidati bodo o oddani vlogi prejeli povratnico o prejemu. Če v roku 24 ur od poslane vloge le-te ne prejmejo, naj to sporočijo na tel. št. 031 347 329. 

Kandidati bodo o izboru pisno obveščeni v 8 dneh po opravljeni izbiri.    

V besedilu objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške. 

Direktor
Miran Sečki

Kontakt