Prosto delovno mesto: Strokovni sodelavec v kontrolingu

Nazaj

DUJPP - Družba za upravljanje javnega potniškega prometa

Objavljamo novo prosto delovno mesto: Strokovni sodelavec v kontrolingu. Več informacij v nadaljevanju.

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US, 15/22, 54/22 – ZUPŠ-1, 114/23 in 136/23 – ZIUZDS), 7. člena Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT, 55/17, 75/19, 11/20 – odl. US, 189/20 – ZFRO, 54/21, 172/21 – ZODPol-G, 54/22 in 59/22 – odl. US) in Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Družbi za upravljanje javnega potniškega prometa, d.o.o. z dne 19. 6. 2023, Družba za upravljanje javnega potniškega prometa, d.o.o., objavlja prosto delovno mesto:

STROKOVNI SODELAVEC V KONTROLINGU

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: 

 • najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu višje stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih višje stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 6. raven slovenskega ogrodja kvalifikacij
 • najmanj 3 let delovnih izkušenj,
 • vozniški izpit B kategorije,
 • računalniška pismenost.

Naloge, ki se opravljajo na tem delovnem področju:  

 • pomoč pri kontrolingu in izdelavi mesečnih ter letnih poročil,
 • pomoč pri nadzoru nad učinkovitostjo delovanja družbe in vsemi deležniki v povezavi z družbo,
 • priprava podatkov in analiz za planiranje dejavnosti in drugih poslovnih odločitev vodstva,
 • priprava predlog planiranj za poslovne stroške, vire financiranja dejavnosti, likvidnosti, investicij in podobno,
 • analiziranje finančnih rezultatov poslovanja in svetovanje v zvezi s potrebnimi ukrepi,
 • pomoč pri vzpostavljanju sistemov financiranja,
 • pripravljanje dogovorov o vključitvi lokalne skupnosti v IJPP sistem,
 • sodelovanje pri vključevanju javnih virov v IJPP,
 • izvajanje in upravljanje poravnav v IJPP in plačilni promet,
 • pomoč pri finančni politiki pridobivanja novih virov,
 • kontroling: obračun za prevoznike in prodajalce,
 • izvajanje finančnega poslovanja in evidentiranja porab finančnih sredstev,
 • pomoč pri izdelavi statističnih poročil in poročil, ki jih zahtevajo pristojne institucije,
 • pomoč pri pripravi dokumentov s področja poslovanja,
 • sodelovanje pri izvajanju postopkov za oddajo naročil,
 • skrbi za shranjevanje dokumentacije v arhivu,
 • pomoč pri pripravi mesečnih in letnih poročil delovanja podjetja - kontroling,
 • opravljanje drugih nalog po navodilih direktorja ali nadrejene osebe.

Želena dodatna znanja:

 • dobre komunikacijske sposobnosti

Prijava mora vsebovati:

 • vlogo z življenjepisom,
 • izjavo o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna vrsta študijskega programa in smer izobrazbe ter datum zaključka študija in naziv ustanove, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
 • izjavo, da za namen tega postopka dovoljuje Družbi za upravljanje javnega potniškega prometa, d.o.o., pridobitev podatkov iz prejšnje točke iz uradne evidence,
 • opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj.

Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi priloženih izjav in dokazil, na podlagi razgovora s kandidati oziroma s pomočjo morebitnih drugih metod preverjanja strokovne usposobljenosti kandidatov.

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in poskusno dobo 3 mesece.

Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih delodajalca v Ljubljani oziroma v drugih uradnih prostorih, kjer družba opravlja svoje naloge, po potrebi tudi na terenu.

Vse zainteresirane kandidate vabimo, da pošljejo prijavo z vsemi zahtevanimi prilogami v elektronski obliki na elektronski naslov: kadri@dujpp.si, zadeva: VLOGA – STROKOVNI SODELAVEC V KONTROLINGU, in sicer v roku 14 delovnih dni od dneva objave na spletni strani ZRSZZ in spletni strani delodajalca. Veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. 

Kandidati bodo o izboru pisno obveščeni v 8 dneh po opravljeni izbiri.    

V besedilu objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške. 

Kontakt