Prosto delovno mesto: Skrbnik za projekte, raziskave in razvoj

Nazaj

Prosto delovno mesto: Skrbnik za projekte, raziskave in razvoj

Objavljamo novo prosto delovno mesto: Skrbnik za projekte, raziskave in razvoj. Več informacij v nadaljevanju.

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US, 15/22, 54/22 – ZUPŠ-1, 114/23 in 136/23 – ZIUZDS), 7. člena Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT, 55/17, 75/19, 11/20 – odl. US, 189/20 – ZFRO, 54/21, 172/21 – ZODPol-G, 54/22 in 59/22 – odl. US) in Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Družbi za upravljanje javnega potniškega prometa, d.o.o. z dne 19. 6. 2023, Družba za upravljanje javnega potniškega prometa, d.o.o., objavlja prosto delovno mesto:

 

SKRBNIK ZA PROJEKTE, RAZISKAVE IN RAZVOJ


Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: 

 • najmanj izobrazba, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje, oziroma izobrazba, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij uvrščena na 7. raven slovenskega ogrodja kvalifikacij,
 • najmanj 5 let delovnih izkušenj s področja managementa, ekonomije, organizacije dela,
 • vozniški izpit B kategorije,
 • računalniška pismenost.

 

Naloge, ki se opravljajo na tem delovnem področju:  

 • skrb za pravilno in pravočasno organizacijo izvedbe projektov s prenosom navodil ostalim deležnikom,
 • skrb za izvedbo projektov skladno s sklenjenimi pogodbami,
 • sledenje razpisom, prijavljanje na razpise in priprava razpisne dokumentacije,
 • priprava strategij, analiz, nadzor nad stroški, vodenje evidenc projektov in podpisanih pogodb ter priprava poročil,
 • priprava strokovnih dopisov, zapisnikov, vlog in samostojno vodenje upravnih zadev,
 • komuniciranje in koordiniranje z ostalimi službami v podjetju,
 • priprava ponudb, pogodb, dopisov in naročilnic,
 • zagotavljanje tehnične, telekomunikacijske, organizacijske, materialne ter druge pogoje za izvedbo projektov,
 • priprava strokovnih podlag in gradiv za izvedbo raziskav in projektov,
 • aktivno spremljanje raziskav na področju JPP in sodelovanje pri razvoju JPP,
 • opravljanje drugih zahtevnih nalog po navodilih direktorja ali nadrejene osebe.
 • priprava dokumentacije za prijavo na razpise, raziskave, projekte,
 • pridobivanje sredstev za financiranje raziskav in projektov,

 

Želena dodatna znanja:

 • dobre komunikacijske in pogajalske sposobnosti

 

Prijava mora vsebovati:

 • vlogo z življenjepisom,
 • izjavo o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna vrsta študijskega programa in smer izobrazbe ter datum zaključka študija in naziv ustanove, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
 • izjavo, da za namen tega postopka dovoljuje Družbi za upravljanje javnega potniškega prometa, d.o.o., pridobitev podatkov iz prejšnje točke iz uradne evidence,
 • opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj.

Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi priloženih izjav in dokazil, na podlagi razgovora s kandidati oziroma s pomočjo morebitnih drugih metod preverjanja strokovne usposobljenosti kandidatov.

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in poskusno dobo 3 mesece.

Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih delodajalca v Ljubljani oziroma v drugih uradnih prostorih, kjer družba opravlja svoje naloge, po potrebi tudi na terenu.

Vse zainteresirane kandidate vabimo, da pošljejo prijavo z vsemi zahtevanimi prilogami v elektronski obliki na elektronski naslov: kadri@dujpp.si, zadeva: VLOGA – SKRBNIK ZA PROJEKTE, RAZISKAVE IN RAZVOJ, in sicer v roku 7 delovnih dni od dneva objave na spletni strani ZRSZZ in spletni strani delodajalca. Veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. 

Kandidati bodo o izboru pisno obveščeni v 8 dneh po opravljeni izbiri.    

V besedilu objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške. 

Kontakt