Mejniki DUJPP

Želja in potreba po izboljšanju kakovosti in uporabe javnega potniškega prometa (JPP) je bila v Sloveniji dovolj velika, da se je l.2022 ustanovila Družba za upravljanje javnega potniškega prometa (DUJPP), ki danes postaja ena izmed ključnih deležnikov za obstoj ter razvoj javnega potniškega prometa v Sloveniji.
Po začetnem letu 2022, ko so se postavile zakonske podlage za ustanovitev podjetja DUJPP, je sledilo leto 2023, v katerem se je začela izvajati vsebina iz programa družbe. V prvi polovici leta je družba aktivno sodelovala z Ministrstvom za okolje, podnebje in energijo (MOPE), podjetje se je vsebinsko razvijalo in se začelo pojavljati v strokovnih krogih na področju javnega potniškega prometa. V drugi polovici leta 2023 je bila podpisana primopredajna pogodba med MOPE in DUJPP, s katero je družba v upravljanje prevzela večletno pogodbo s strani SŽ - Potniški promet, konec leta je bil za direktorja družbe za 5-letno mandatno obdobje imenovan g. Miran Sečki.

DUJPP je tako postal trden most med MOPE (zakonodajni, finančni, strateški del) ter izvajalci JPP-ja (železniški in avtobusni ponudniki). Leto 2024 bo zelo zahtevno pri popolni uveljavitvi družbe DUJPP v našem prostoru. Družba mora slediti jasnemu pravilu in sicer da je zadovoljstvo potnika primarni cilj vseh vpletenih, kar naj bo tudi gonilo razvoja javnega potniškega prometa v vseh oblikah.


Aktivnosti družbe

16. člen ZUJPP 

 1. Družbi se podeli javno pooblastilo za zagotavljanje izvajanja obvezne gospodarske javne službe javni potniški promet, razen mestnega linijskega prevoza, posebnega linijskega prevoza, žičniškega prevoza in prevoza po vodnih poteh.
 2. Na podlagi podeljenega javnega pooblastila družba opravlja naslednje naloge:
  • pripravlja in objavlja razpise za podelitev koncesij in postopke javnega naročanja za sklepanje pogodb o prevozih;
  • sklepa pogodbe z izbranimi izvajalci o izvajanju gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v avtobusnem medkrajevnem prevozu potnikov in opravlja nadzor nad izvajanjem sklenjenih pogodb;
  • sklepa pogodbe za integracijo medkrajevnega linijskega prevoza potnikov z mestnim linijskim prevozom potnikov, posebnim linijskim prevozom potnikov, prevozom potnikov z žičniškimi napravami in drugimi oblikami prevoza oziroma povezanih storitev;
  • izvaja plačila nadomestil za izvajanje obvezne gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov, plačila poravnav med udeleženci enotne vozovnice in plačila nadomestil na podlagi pogodb za integrirane linije;
  • odvzema pravico do izvajanja gospodarske javne službe v skladu z zakonom, ki ureja prevoze v cestnem prometu;
  • izdaja dovoljenja za integrirane linije;
  • načrtuje, usklajuje in potrjuje vozne rede medkrajevnega linijskega avtobusnega prevoza potnikov ter potrjuje predlog voznega reda izvajalca, ki izvaja obvezno gospodarsko javno službo prevoza potnikov v železniškem prometu in sodeluje v postopku oblikovanja voznega reda omrežja javne železniške infrastrukture;
  • pripravlja letna poročila o izvajanju obvezne gospodarske javne službe v skladu s 7. členom Uredbe (ES) št. 1370/2007 z dne 23. oktobra 2007 o javnih storitvah železniškega in cestnega potniškega prevoza ter o razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 1191/69 in št. 1107/70 (UL L št. 315 z dne 3. 12. 2007, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2016/2338 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. decembra 2016 o spremembi Uredbe (ES) št. 1370/2007 v zvezi z odprtjem trga za notranje storitve železniškega potniškega prevoza (UL L št. 354 z dne 23. 12. 2016, str. 22), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1370/2007/ES);
  • izvaja nadzor nad izvajanjem obvezne gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem in železniškem prometu;
  • druge naloge, ki so v skladu z zakonom, ki ureja prevoze v cestnem prometu, poverjene organu javnega potniškega prometa.
 3. Družba mora pred začetkom postopka podelitve koncesije pridobiti soglasje nadzornega sveta družbe.
 4. Za izvajanje postopka dodeljevanja pogodb za izvajanje gospodarske javne službe medkrajevnega cestnega in železniškega linijskega prevoza, ki je v pristojnosti države (v nadaljnjem besedilu: izvajanje gospodarske javne službe), se uporabljajo predpisi, ki urejajo prevoze v cestnem in železniškem prometu, pri čemer je družba pooblaščena za izvajanje vseh aktivnosti v teh postopkih v imenu in za račun Republike Slovenije. Družba v imenu in za račun Republike Slovenije skrbi za pripravo in izvajanje postopkov oddaje storitev gospodarske javne službe v medkrajevnem linijskem prevozu, sklepanje pogodb z izbranimi izvajalci, opravljanje nadzora nad izvajanjem sklenjenih pogodb ter za financiranje izvajanja gospodarske javne službe.
Naloge družbe

(17. člen ZUJPP)

 1. Družba zagotavlja izvajanje javnega potniškega prometa, razen mestnega linijskega prevoza in posebnega linijskega prevoza, žičniškega prevoza in prevoza po vodnih poteh.

 2. Družba v zvezi z upravljanjem javnega potniškega prometa opravlja naslednje naloge:
  • sodeluje pri pripravi strokovnih podlag za določanje politike in strategije razvoja javnega potniškega prometa in drugih dokumentov s področja javnega potniškega prometa;
  • vodi daljinar;
  • upravlja registre voznih redov;
  • izvaja raziskave na področju javnega potniškega prometa;
  • spremlja potrebe uporabnikov javnega potniškega prometa in oblikuje ustrezne rešitve;
  • upravlja sistem enotne vozovnice, ki vključuje izdajo, prodajo in uporabo enotne vozovnice, izvaja delitve prihodkov od prodaje enotne vozovnice, rešuje reklamacije in pritožbe, upravlja kartične sheme, razvoj in vzdrževanje sistema enotne vozovnice ter vzpostavi, upravlja in vzdržuje enotni informacijski sistem in centralno informatizirano zbirko podatkov ter sklepa pogodbe o vključitvi v sistem enotne vozovnice;
  • pridobiva, analizira in obdeluje statistične podatke, ki izhajajo iz sistema enotne vozovnice in so ključni za nadaljnje obračune;
  • zagotavlja vzdrževanje centralne informatizirane zbirke podatkov v skladu z zakonom, ki ureja prevoze v cestnem prometu;
  • pripravlja letni program dela in finančni načrt;
  • pripravlja strokovne podlage s področja upravljanja javnega potniškega prometa;
  • sodeluje z drugimi institucijami in organi pri izdelavi študij, strategij, dolgoročnih planov in načrtov;
  • sklepa pogodbe z lokalnimi skupnostmi in zasebnim sektorjem o sofinanciranju izvajanja gospodarske javne službe javni potniški promet;
  • izvaja priglasitve posebnih linijskih prevozov in vodenje registra;
  • zagotavlja promocijo javnega prevoza;
  • določa potrebe po prevoznih storitvah medkrajevnega linijskega prevoza;
  • objavlja informacije skladno z Uredbo 1370/2007/ES;
  • zagotavlja klicni center za podporo potnikom in udeležencem v sistemu javnega potniškega prometa;
  • izvaja kontrolo nad uporabo enotnih vozovnic;
  • omogoča načrtovanje poti integriranega javnega potniškega prometa v notranjem prometu, dostop do voznih redov, cenikov vozovnic in prometnih informacij;
  • druge naloge, ki jih družbi podeljuje drug zakon s področja javnega potniškega prometa.